Program szkolenia – Specjalista

Kurs trwa 3 dni (24 godzin szkoleniowych) i obejmuje 1 spotkanie :

Program I spotkania
Dzień I-III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
 • Zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zarządzaniu. Przykładowe modele zarządzania (PN-ISO 45001, OHSAS 18001, BS 8800, PN – N 18001). Model systemu zarządzania oparty na koncepcji ciągłego doskonalenia. Rola specjalisty, pełnomocnika, auditora wew., wymagania funkcyjne i pozycja w organizacji.
 • Główne założenia PN – ISO 45001 – Zbieżność normy z postanowieniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO- OSH 2001). Porównywalność normy PN-ISO 45001 z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001) – High Level Structure
 • Kontekst organizacji – Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron zainteresowanych, Określenie zakresu systemu zarządzania BHP
 • Przywództwo i udział pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-N 45001. Zapewnienie zasobów i środków, kierowanie i wspieranie, kultura organizacji, komisja ds. BHP.
 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy według PN-ISO 45001. Zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania.
 • Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie BHP
 • Konsultowanie i udział pracowników (czas, szkolenie, zasoby, dostęp do informacji, udział w procesach planowania i realizacji działań na rzecz systemu).
 • Planowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Działania odnoszące się do ryzyk i szans, Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyk i szans
 • Wymagania prawne i inne. Podstawowe wymagania prawne obowiązujące w każdej organizacji. Wymagania prawne i inne według PN-ISO 45001 (identyfikacja, przykłady podstawowych wymagań prawnych oraz innych, sposoby nadzorowania).
 • Cele BHP i planowanie ich osiągania. Zgodność z polityką BHP, mierzalność, monitorowanie, komunikowanie, aktualizowanie. Planowanie realizacji celów.
 • Wsparcie. Określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia, funkcjonowania i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-ISO 45001 (zasoby finansowe, rzeczowe, sprzęt techniczny, technologia, zasoby ludzkie, wiedza oraz umiejętności specjalistyczne).
 • Zadania i pozycja: Służby bhp, Komisji bhp, Społecznego Inspektora Pracy
 • Analiza konieczności posiadania kompetencji, kształcenia i wykształcenia. Świadomość. Wykształcenie świadomości odnośnie istotności i ważności działań, regulacje prawne w sprawie szkolenia. Zasady szkolenia w dziedzinie BHP. Wymagane kompetencje
 • Komunikacja Przepływ informacji (formy komunikowania, kanały informacji, kierunki informacji, przebieg informacji). Komunikowanie się według PN-ISO 45001. Przykłady komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej
 • Udokumentowane informacje według PN-ISO 45001. Rodzaje udokumentowanych informacji. Tworzenie ich i aktualizacja. Sposób nadzorowania.
 • Działania operacyjne. Planowanie i nadzór operacyjny. Wymagania ogólne dot. procesów, eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyk związanych z BHP, zarzadzanie zmianą
 • Dostawy. Wymagania dotyczące dostaw, wybór i ocena wykonawców z uwzględnieniem kryteriów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-ISO 45001. Outsourcing
 • Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej. Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej, procedury oceny zgodności oraz sposób oznakowania środków ochrony indywidualnej.
 • Nadzór nad infrastrukturą. Minimalne wymagania dotyczące środków pracy użytkowanych w miejscach pracy. Nadzorowanie obiektów budowlanych – przeglądy obiektów
 • Gotowość i reagowanie na wypadek awarii. Ocena wyników działania. Monitorowanie, pomiar, analizy i ocena realizacji. Ocena zgodności.
 • Monitorowanie według PN-ISO 45001 Metody, zapisy dotyczące monitorowania, interpretacja wyników obserwacji, przewidywanie potencjalnych skutków
 • Przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe. Podejmowanie decyzji.
 • Incydenty, niezgodności oraz działania korygujące według PN-ISO 45001
 • Organy nadzorujące warunki pracy i uprawnienia tych organów. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.
 • Pomiary środowiska pracy. Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z rozporządzenia.
 • Ocena ryzyka zawodowego jako element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Metody oceny ryzyka zawodowego (ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score, metodą Pięciu Kroków).
 • Prace szczególnie niebezpieczne (rodzaje prac, wymagania dotyczące realizacji).
 • Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.
 • podstawowe wymagania zdefiniowane w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Badanie wypadków przy pracy
 • Podstawowe informacje dotyczące wypadków pracowniczych. Definicje, związek wypadku z pracą, obowiązki związane z wypadkami, dokumentacja związana z wypadkami.
 • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (definicje, przykłady zdarzeń)
 • Choroby zawodowe (postępowanie w związku ze zgłoszeniem choroby zawodowej, świadczenia z tytułu choroby zawodowej, dokumentacja, zapobieganie chorobom zawodowym)

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE