Program szkolenia – Pełnomocnik

Kurs trwa 3 dni (24 godziny lekcyjne):

Program I i II spotkania

5 dni – 40 godzin
Dzień I-V
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
 • Główne założenia zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) – zasady stosowania wytycznych MOP na poziomie krajowym oraz poziomie przedsiębiorstwa. Znaczenie zarządzania bezpieczeństwem pracy dla rządu, przedsiębiorstwa, pracowników.
 • Zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zarządzaniu. Przykładowe modele zarządzania (PN-ISO 45001, OHSAS 18001, BS 8800, PN – N 18001). Model systemu zarządzania oparty na koncepcji ciągłego doskonalenia. Rola specjalisty, pełnomocnika, auditora wew., wymagania funkcyjne i pozycja w organizacji
 • Główne założenia PN – ISO 45001. Zbieżność normy z postanowieniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO- OSH 2001). Porównywalność normy PN-ISO 45001 z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001) – High Level Structure
 • Kontekst organizacji. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron zainteresowanych Określenie zakresu systemu zarządzania BHP
 • Przywództwo i udział pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-N 45001. Zapewnienie zasobów i środków, kierowanie i wspieranie, kultura organizacji, komisja ds. BHP.
 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy według PN-ISO 45001. Zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania.
 • Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie BHP
 • Konsultowanie i udział pracowników. (czas, szkolenie, zasoby, dostęp do informacji, udział w procesach planowania i realizacji działań na rzecz systemu).
 • Planowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania odnoszące się do ryzyk i szans Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyk i szans
 • Wymagania prawne i inne. Podstawowe wymagania prawne obowiązujące w każdej organizacji. Wymagania prawne i inne według PN-ISO 45001 (identyfikacja, przykłady podstawowych wymagań prawnych oraz innych, sposoby nadzorowania).
 • Wsparcie. Określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia, funkcjonowania i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-ISO 45001 (zasoby finansowe, rzeczowe, sprzęt techniczny, technologia, zasoby ludzkie, wiedza oraz umiejętności specjalistyczne).
 • Analiza konieczności posiadania kompetencji, kształcenia i wykształcenia. Świadomość Wykształcenie świadomości odnośnie istotności i ważności działań, regulacje prawne w sprawie szkolenia. Zasady szkolenia w dziedzinie BHP. Wymagane kompetencje
 • Motywacja. Teorie motywacyjne w odniesieniu do bhp. Przykłady motywacji
 • Komunikacja. Przepływ informacji (formy komunikowania, kanały informacji, kierunki informacji, przebieg informacji). X/ 15 min X/ 45 min – Rev. 03..2019 zarządzanie BHP Strona 4 z 11 Komunikowanie się według PN-ISO 45001. Przykłady komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej.
 • Udokumentowane informacje według PN-ISO 45001. Rodzaje udokumentowanych informacji. Tworzenie ich i aktualizacja. Sposób nadzorowania.
 • Działania operacyjne -Planowanie i nadzór operacyjny. Wymagania ogólne dot. procesów, eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie ryzyk związanych z BHP, zarzadzanie zmianą
 • Dostawy. Wymagania dotyczące dostaw, wybór i ocena wykonawców z uwzględnieniem kryteriów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy według PN-ISO 45001. Outsourcing
 • Gotowość i reagowanie na wypadek awarii. Ocena wyników działania Monitorowanie, pomiar, analizy i ocena realizacji. Ocena zgodności
 • Monitorowanie według PN-ISO 45001 Metody, zapisy dotyczące monitorowania, interpretacja wyników obserwacji, przewidywanie potencjalnych skutków
 • Audity systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (pierwszej strony, drugiej oraz trzeciej strony). Definicja auditu według PN-ISO 45001
 • Audit procesu i wyrobu
 • Audity zintegrowane (PN-ISO 45001, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001)
 • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • Funkcje i odpowiedzialności auditora, zespołu auditorów
 • Zatwierdzenie i przekazanie raportu
 • Powtórzenie auditu –
 • Przegląd zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe Podejmowanie decyzji
 • Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-ISO 45001
 • Incydenty, niezgodności oraz działania korygujące według PN-ISO 45001
 • Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
 • Badanie wypadków przy pracy
 • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (definicje, przykłady zdarzeń)
 • Choroby zawodowe (postępowanie w związku ze zgłoszeniem choroby zawodowej, świadczenia z tytułu choroby zawodowej, dokumentacja, zapobieganie chorobom zawodowym)
 • Nadzorowanie błędów. Identyfikacja, zestawienie, ocena błędów. umiejętność oceny ich wpływu na wypadek lub powstanie choroby zawodowej
 • Zapisy z błędów. Sprawozdania odnośnie charakteru błędów. Dane do analizy i działań doskonalących
 • Zbieranie i analiza danych, wybór informacji, informacje z różnych obszarów
 • Rodzaje sprawozdań, techniki sprawozdań, wymagania w odniesieniu do sprawozdań dla najwyższego, średniego i niższego kierownictwa
 • Podstawowe metody statystyczne
 • Szkolenie, kształcenie, doświadczenie zawodowe i audytowe
 • Cechy personalne auditora
 • Obszary kompetencji auditora
 • Utrzymanie kwalifikacji, proces oceny auditorów
 • Akredytacja, certyfikacja, auditowanie – podstawowe informacje
 • Certyfikacja, normy będące podstawą certyfikacji

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE