Kursy SPECJALISTA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP, PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP oraz AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Gwarancją wysokich kompetencji Specjalisty BHP, Pełnomocnika BHP oraz Auditora wewnętrznego BHP jest certyfikat kompetencji wydany przez TÜV NORD Polska, który potwierdza:

 • spełnienie kryteriów wstępnych do udziału w procesie certyfikacji
 • ukończenie szkoleń
 • zaliczenie egzaminu końcowego przygotowanego i przeprowadzanego przez niezależnego eksperta TÜV NORD Polska
Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu Specjalisty/Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy lub Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie Specjalista ds. systemu zarządzania BHP jest posiadanie min. wykształcenia średniego.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie Pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP jest:

 • posiadanie min. wykształcenia średniego lub wyższego;
 • odpowiednio 2-letniego lub rocznego doświadczenia zawodowego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł Specjalisty ds. systemu zarządzania BHP.

Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza niezależna i akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP jest:

 • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
 • podstawowa znajomość normy PN-N 18001
 • min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej - 2 lata,

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, posiadające doświadczenie auditowe (przeprowadzenie min. 2 auditów).

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej oraz ustnej przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Certyfikat

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Będąc posiadaczem certyfikatu TÜV NORD Polska dokumentują Państwo na rynku UE, że wykazali się wymaganą wiedzą, oraz że poddali się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

 • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
 • możliwość dalszego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
 • uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wymagań wstępnych (odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe) oraz pozytywnie zdanym egzaminie na Specjalistę/Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu.

Certyfikat Specjalisty, Pełnomocnika oraz Auditora BHP wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy.