Certyfikacja

Kursy PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ objęte są procesem Certyfikacji Kompetencji Personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

Osoby posiadające certyfikat TÜV NORD Polska dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

Warunki udziału w egzaminie

Osoba uczestnicząca w kursie przystępuje do egzaminu i ubiega się o uzyskanie tytułu PEŁNOMOCNIK SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ przyznawanego w ramach Certyfikacji Kompetencji Personelu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest:

  • wykształcenie minimum średnie zawodowe,
  • min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy
  • min 1 rok doświadczenia zawodowego w jakości.

Egzamin w formie pisemnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Egzaminy są prowadzone w oparciu o polską akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na MENEDŻERA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest posiadanie tytułu PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ oraz.:

  • wykształcenia średnie lub wyższe,
  • min. 2 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej – 3 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy,
  • min. 1 rok czynności związanych z jakością

Egzamin w formie pisemnej oraz ustnej przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska.

Egzamin

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

Korzyści posiadania certyfikatu kompetencji to m.in.:

  • potwierdzenie kompetencji przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikującej
  • możliwość ciągłego doskonalenia
  • aktualizacji wiedzy uznanie na międzynarodowym rynku pracy

Po spełnieniu wszystkich wymagań oraz pozytywnie zdanym egzaminie na PEŁNOMOCNIKA / MENEDŻERA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji z logo TÜV NORD Polska. Zawierana jest z kandydatem Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat. Po tym okresie w celu utrzymania ich ważności przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to element procesu, który zapewnia stałe doskonalenie i poszerzanie wiedzy.

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE