Program szkolenia – Menadżer

Kurs trwa 5 dni (45 godziny lekcyjne) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Prawo zamówień publicznych oraz inne procedury wyboru wykonawców w projektach

2 dni – 27 godzin
Dzień I
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Zamówienia publiczne – wprowadzenie – przedmiot regulacji prawnej wg obowiązującej ustawy w Prawie Zamówień Publicznych
Zasady udzielania zamówień publicznych, najnowsze regulacje prawne i wytyczne
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Podmiot zamawiający
 • Wyłączenia osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego
 • Odpowiedzialność za postępowanie kierownika zamawiającego
 • Obowiązki i odpowiedzialność komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Pozostali uczestnicy postępowania – wykonawcy
 • Wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Dokumenty wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zamówieniowym
 • Określenie przedmiotu zamówienia publicznego a zasada uczciwej konkurencji
 • Zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego w aspekcie udzielania zmówienia publicznego na roboty budowlane
 • Określenie wartości zamówienia publicznego i jego znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wartość zamówienia w robotach budowlanych – znaczenie kosztorysu inwestorskiego
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i jej znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Badanie SIWZ przed wszczęciem postępowania

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Dzień II
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Zamówienia publiczne – wprowadzenie – przedmiot regulacji prawnej wg obowiązującej ustawy w Prawie Zamówień Publicznych

Tryby udzielania zamówień publicznych:

 • Przetarg nieograniczony – progi wartości progowe, przesłanki wyboru, ogłoszenie, wadium
 • Przetarg ograniczony – wartości progowe, ogłoszenie, przesłanki wyboru, wadium
 • Negocjacje z ogłoszeniem – wartości progowe, przesłanki wyboru, dokumentacja postępowania
 • Negocjacje bez ogłoszenia – wartości progowe, przesłanki wyboru, dokumentacja postępowania
 • Zamówienia z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Aukcja elektroniczna

Wybór najkorzystniejszej oferty
Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – przesłanki umożliwiające wniesienie poprawek
Odrzucenie oferty
Unieważnienie postępowania
Dokumentowanie postępowań-protokół postępowania – jawność protokołu i ofert
Konkurs na prace projektowe
Udzielanie i wykonywanie koncesji:

 • Przesłanki, wartości progowe
 • Umowy z koncesjonariuszami

Umowy w sprawach zamówień publicznych
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia
Kontrola zamówień publicznych
Środki ochrony prawnej w postępowaniach o zamówienie publiczne:

 • Protest
 • Odwołanie

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Zasada konkurencyjności:

 • szacowanie wartości zamówienia,
 • łączenie zamówień w ramach projektu, interpretacje MR,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria wyboru wykonawcy,
 • dokumentowanie procedury,
 • upublicznianie oferty,
 • szczególne sytuacje.

Rozeznanie rynku:

 • dokumentowanie procedury,
 • postępowanie w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi do 100.000 euro wkładu publicznego.

Sesja: Pytania i odpowiedzi.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Studium wykonalności

3 dni – 27 godzin
DZIEŃ I
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Biznes plan/studium wykonalności projektów inwestycyjnych

 • zasady i cele konstruowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności,
 • struktura Biznes Planu oraz Studium Wykonalności.

Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE – omówienie oraz przykłady:

 • biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO,
 • studium wykonalności projektu infrastrukturalnego,
 • inne dokumenty ważne w procesie aplikowania np. programy rewitalizacji, strategie lokalnych grup działania.

Studium wykonalności do projektów unijnych – Praca warsztatowa

 • sektor projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa,
 • warsztaty – przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników.

Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE

 • wprowadzenie do analizy finansowej i ekonomicznej w studium wykonalności badającej m.in. aspekt ekonomiczny inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • projekty finansowane metodą luki w finansowaniu,
 • trwałość projektów.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17:00 – Podsumowanie dnia,

DZIEŃ II
09:00 Rozpoczęcie szkolenia

Przygotowanie projektu – narzędzia identyfikacji projektu:

 • wybór grupy docelowej,
 • matryca logiczna projektu,
 • analiza SWOT,
 • formułowanie celów i strategii,
 • formułowanie założeń,
 • identyfikacja rezultatów, produktów i ich wskaźników,
 • opracowanie harmonogramu,
 • spójność interwencji.

Przygotowanie projektu – opracowanie budżetu projektu:

 • kwalifikowalność wydatków: wydatki bezpośrednie i pośrednie,
 • metody uproszczone: stawki jednostkowe, ryczałty,
 • zasady definiowania zadań i szacowania kosztów ich realizacji – taryfikatory stawek rynkowych i standardy działań wymagane przez IOK i wytyczne,
 • wkład własny w tym niefinansowy,
 • kalkulacja nieodpłatnej pracy wolontariuszy,
 • wykorzystanie sal jako wkładu własnego,
 • odpłatność uczestników,
 • amortyzacja,
 • wkład własny mieszany,
 • kalkulacja wydatków na personel,
 • cross-financing.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu EFS – system teleinformatyczny:

 • logowanie do systemu teleinformatycznego SOWA ( PO WER) i LSI dla przykładowego RPO,
 • techniczne zasady pracy w systemie,
 • omówienie metodologii wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • omówienie poszczególnych elementów,
 • nauka prawidłowego definiowania celów projektu,
 • wskaźniki produktów i rezultatów, źródła i metody ich weryfikacji
 • nauka prawidłowego opisu grupy docelowej – charakterystyka jej potrzeb, barier i oczekiwań i sposobu rekrutacji,
 • nauka prawidłowego opisu formułowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
 • opis trwałości projektu,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • polityki horyzontalne, w tym równość szans kobiet i mężczyzn,
 • uniwersalnie planowanie i racjonalne usprawnienia,
 • kwoty ryczałtowe i dobór wskaźników do ich mierzenia,
 • szczegółowy budżet projektu wraz z uzasadnieniem,
 • harmonogram realizacji,
 • walidacja wniosku o dofinansowanie,
 • weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku w oparciu o kartę oceny formalnej i merytorycznej w ramach RPO,
 • projekty partnerskie, w tym procedury wyboru partnerów,
 • ćwiczenia w grupach.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu EFRR – system teleinformatyczny:

 • logowanie do systemu teleinformatycznego LSI dla przykładowego RPO,
 • omówienie metodologii wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • omówienie poszczególnych elementów,
 • nauka prawidłowego definiowania celów projektu,
 • wskaźniki produktów i rezultatów, źródła i metody ich weryfikacji,
 • nauka prawidłowego opisu formułowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
 • opis trwałości projektu,
 • potencjał wnioskodawcy,
 • szczegółowy budżet projektu wraz z uzasadnieniem,
 • finansowanie metodą luki,
 • harmonogram realizacji,
 • walidacja wniosku o dofinansowanie,
 • omówienie obowiązkowych załączników m.in. oddziaływanie na środowisko, dokumentacja techniczna, dokumenty strategiczne,
 • projekty w ramach kontraktów wojewódzkich i ZIT,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • ćwiczenia w grupach.

13:00 – Przerwa obiadowa
17:00 – Podsumowanie dnia

DZIEŃ III
09:00 Rozpoczęcie szkolenia

Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie dla projektów EFS i EFRR. Analiza umów, w tym wskazanie różnic:

 • trwałość projektu,
 • procedura promocji, w tym zmiany od 1.01.2018 r.
 • realizacja celów, wskaźników produktów i rezultatów projektu,
 • terminy realizacji projektów,
 • terminy i sposoby przechowywania dokumentów,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawa autorskie,
 • opis dokumentów księgowych,
 • wyodrębniona ewidencja,
 • reguła proporcjonalności.

Sprawozdania z realizacji projektu.

 • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 3 marca 2015 r; z 19.12.2017 r.
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 22 kwietnia 2015 r.; 19.05.2017
 • omówienie podstawowych zasad sporządzania wniosków o płatność w systemie SL2014 , wzory WoP dla projektów EFS i EFRR, Baza personelu, Monitoring uczestników, Baza zamówień publicznych, korespondencja, postęp finansowy, postęp rzeczowy, wnioski o płatność dla projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, załączniki,
 • ćwiczenia w grupach.

Monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE

 • skuteczny monitoring,
 • podstawy monitorowania,
 • formy narzędzia i metody monitoringu monitorowania,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie ewaluacji projektu,
 • osiąganie założonych wskaźników.

Zmiany w projekcie – zasady ogólne, omówienie na przykładach.
Kontrole w ramach projektów:

 • podstawy prawne kontroli,
 • rodzaje i tryby kontroli,
 • ważne aspekty przygotowań do kontroli:
  • promocja,
  • trwałość,
  • dokumentacja księgowo-finansowa,
  • zakres rzeczowy projektu,
  • dokumentacja dotycząca personelu,
  • dokumentacja dotycząca wyboru wykonawców.

Kontrole a zmiana Ustawy wdrożeniowej.

Pomoc publiczna oraz Prawo Zamówień Publicznych

 • pomoc publiczna – regionalna, horyzontalna, sektorowa
 • pomoc de minimis
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w różnych programach operacyjnych – przykłady zastosowań,
 • sprawozdawczość i dokumentacja z udzielonej pomocy,
 • limity i kwalifikowalność kosztów dla poszczególnych rodzajów pomocy publicznej,
 • intensywność pomocy publicznej.

17:00 – 18.00 – Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polsk

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE