Program szkolenia – Pełnomocnik

Kurs trwa 6 dni (54 godziny lekcyjne) i obejmuje 2 spotkania z zakresu:

Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych w okresie 2014-2020?

3 dni – 27 godzin
Dzień I
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Struktura budżetu unijnego.
Podstawy prawne krajowe i unijne oraz najważniejsze wytyczne.
Ustawa wdrożeniowa i Umowa partnerstwa po nowelizacji.
Polityka spójności wraz z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki)
Programy horyzontalne,
Programy operacyjne krajowe i regionalne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, strategie dla obszarów funkcjonalnych,
Programy Operacyjne 2014-2020, w tym typy beneficjentów, typy projektów, harmonogram naborów:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Regionalne Programy Operacyjne, w tym RPO Województwa Mazowieckiego.
 • Europejska Współpraca Terytorialna, kwalifikowane typy projektów i beneficjentów.
 • Program Współpracy Terytorialnej Europa Środkowa,
 • P EWT Interreg Europa,
 • P EWT Region Morza Bałtyckiego

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Dzień II
09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

Projekt i formularz wniosku

 • pojęcie projektu,
 • elementy projektu,
 • cykl życia projektu,
 • matryca logiczna jako narzędzie porządkujące wiedzę o projekcie,
 • projekt a jego zapisana wersja,
 • omówienie przykładowych formularzy wniosku w systemie teleinformatycznym SOWA .

Zasady przygotowywania projektów EFS

 • dokumenty w procesie aplikowania o wsparcie ze środków EFS: PO WER, RPO, Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych, procedury konkursowe,
 • wytyczne i przykładowe wymogi z nich płynące dla projektów edukacyjnych, z zakresu rynku pracy, zdrowia i włączenia społecznego,
 • klasyfikacja kryteriów wyboru projektów,
 • wybór projektów w procedurze konkursowej,
 • ocena formalna i merytoryczna.

Wnioski aplikacyjne dla projektów inwestycyjnych. Od pomysłu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych – przedstawienie ścieżki aplikowania o dotacje

 • poszczególne etapy przygotowania projektu,
 • projekt a wniosek,
 • załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • klasyfikacja kryteriów wyboru projektów,
 • wybór projektów w procedurze konkursowej,
 • projekty pozakonkursowe, w tym w formule ZIT, w ramach kontraktu wojewódzkiego,
 • ocena formalna i merytoryczna.

Praca warsztatowa – poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach (dla) poszczególnych przedsięwzięć.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Dzień III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Zasady korzystania z funduszy – kwalifikowalność wydatków

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • finansowanie krzyżowe (cross financing),
 • kalkulacja budżetu szczegółowego,
 • zatrudnianie i rozliczanie personelu,
 • koszty pośrednie,
 • kwalifikowalność VAT
 • amortyzacja,
 • wkład własny,
 • odpłatność uczestników,
 • stawki jednostkowe i ryczałt.
 • praca warsztatowa – kalkulacja przykładowych zadań projektowych,
 • konsultacje.

Praca warsztatowa – wybór działań w ramach programów operacyjnych dla planowanych przedsięwzięć i znalezienie źródła ich finansowania

 • opracowanie elementów formularza dla projektów poszczególnych grup,
 • omówienie i konsultacja prac,
 • wyznaczenie kryteriów oceny merytorycznej na podstawie przykładowych kart oceny,
 • komisje Oceny Projektu – ocena powstałych prac,
 • konsultacje.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17.00 – Podsumowanie dnia

Zarządzanie projektem unijnym – podstawy opracowania i realizacji wniosku

3 dni – 27 godzin
DZIEŃ I
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia

Biznes plan/studium wykonalności projektów inwestycyjnych

 • zasady i cele konstruowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności,
 • struktura Biznes Planu oraz Studium Wykonalności.

Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE – omówienie oraz przykłady:

 • biznes planu dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO,
 • studium wykonalności projektu infrastrukturalnego,
 • inne dokumenty ważne w procesie aplikowania np. programy rewitalizacji, strategie lokalnych grup działania.

Studium wykonalności do projektów unijnych – Praca warsztatowa

 • sektor projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa,
 • warsztaty – przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowanych przez uczestników.

Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE

 • wprowadzenie do analizy finansowej i ekonomicznej w studium wykonalności badającej m.in. aspekt ekonomiczny inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • projekty finansowane metodą luki w finansowaniu,
 • trwałość projektów.

13:00 – Przerwa obiadowa,
17:00 – Podsumowanie dnia,

DZIEŃ II
09:00 Rozpoczęcie szkolenia

Przygotowanie projektu – narzędzia identyfikacji projektu:

 • wybór grupy docelowej,
 • formułowanie celów i strategii,
 • formułowanie założeń,
 • identyfikacja rezultatów, produktów i ich wskaźników,
 • opracowanie harmonogramu.

Przygotowanie projektu rozliczanego metodami uproszczonymi:

 • stawki jednostkowe w projektach edukacyjnych,
 • stawki jednostkowe w programach zdrowotnych,
 • kwoty ryczałtowe w projektach do 100 000 euro wkładu publicznego,
 • opis kwot ryczałtowych,
 • opis spełnienia polityk horyzontalnych,
 • opis sposobu zarządzania projektem.

Ocena przygotowanych części projektów.

Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie. Analiza umów na projekty EFS i EFRR:

 • trwałość projektu,
 • procedura promocji,
 • realizacja celów, produktów i rezultatów projektu ,
 • terminy realizacji projektów,
 • terminy i sposoby przechowywania dokumentów,
 • ewidencja księgowa,
 • terminy rozliczania,
 • harmonogram płatności,
 • prawa autorskie,
 • ochrona danych osobowych,
 • reguła proporcjonalności.

13:00 – Przerwa obiadowa
17:00 – Podsumowanie dnia

DZIEŃ III
09:00 Rozpoczęcie szkolenia

Sprawozdania z realizacji projektu.

 • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 19.12.2017 r;
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.;
 • omówienie podstawowych zasad sporządzania wniosków o płatność, wzory WoP dla projektów EFS i EFRR, system SL2014 – postęp finansowy i rzeczowy, Baza personelu, Baza zamówień publicznych, monitoring uczestników, korespondencja,
 • sporządzanie WoP rozliczanych metodami uproszczonymi,
 • ćwiczenia w grupach.

Monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE

 • skuteczny monitoring,
 • podstawy monitorowania,
 • narzędzia i metody monitorowania,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie ewaluacji projektu,
 • osiąganie założonych wskaźników.

Zmiany w projekcie – zasady ogólne.

Kontrole w ramach projektów:

 • podstawy prawne kontroli,
 • rodzaje i tryby kontroli,
 • ważne aspekty przygotowań do kontroli:
 • promocja,
 • trwałość,
 • dokumentacja księgowo-finansowa,
 • dokumentacja personelu,
 • dokumentowanie wyboru wykonawców,
 • zakres rzeczowy projektu.

Pomoc publiczna oraz Prawo Zamówień Publicznych

 • pomoc publiczna – regionalna, horyzontalna, sektorowa
 • pomoc de mini mis
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w różnych programach operacyjnych.
 • przykładowe programy pomocowe oraz intensywność pomocy.

17:00 – 18.00 – Egzamin prowadzony przez niezależnych Ekspertów TÜV Nord Polsk

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE